COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 80 / P 25.4 mm
Xích 80
Xích 80
 
Thông số xích 50 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Khóa xích 80-1
Eo xích 80-1
Khóa xích 80-1CL
Eo xích 80-1OL
 
Thông số xích 80 TSUBAKI
Xích 80 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 80
 
Xích DID 80
Xem_thêm.gif
 
Thông số xích OCM 80
Xích OCM 80