COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 160 / P 50.8 mm
Xích 160
Xích 160
 
Thông số xích 50 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Khóa xích 160-1
Eo xích 160-1
Khóa xích 160-1CL
Eo xích 160-1OL
 
Thông số xích 160 TSUBAKI
Xích 160 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 160
 
Xích DID 160
Xem_thêm.gif
 
Thông số xích OCM 160
Xích OCM 160