top of page
COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 160 / P 50.8 mm
Xích 160
Xích 160
Top
Khóa xích 160-1
Eo xích 160-1
Khóa xích 160-1CL
Eo xích 160-1OL
Xích 160 Tsubaki
Thông số xích 160 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Xích 160 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 160
Xích DID 160
Xích DID 160
Xem_thêm.gif
Xích OCM 160
Thông số xích OCM 160
Xích OCM 160
bottom of page