top of page
COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 140 / P 44.45 mm
Xích 140
Xích 140
Top
Khóa xích 140-1
Eo xích 140-1
Khóa xích 140-1CL
Eo xích 140-1OL
Xích 140 Tsubaki
Thông số xích 140 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Xích 140 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 140
Xích DID 140
Xích DID 140
Xem_thêm.gif
Xích OCM 140
Thông số xích OCM 140
Xích OCM 140
bottom of page