COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 100 / P 31.75 mm
Xích 100
Xích 100
 
Thông số xích 50 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Khóa xích 100-1CL
Eo xích 100-1OL
 
Thông số xích 100 TSUBAKI
Xích 100 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 100
 
Xích DID 100
Xem_thêm.gif
 
Thông số xích OCM 100
Xích OCM 100