top of page
cơ khí Tín Thành

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 100 / P 31.75 mm
Xích 100
Xích 100
Top
Khóa xích 100-1
Eo xích 100-1
Khóa xích 100-1CL
Eo xích 100-1OL
Xích 100 Tsubaki
Thông số xích 100 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Xích 100 Tsubaki
Xích công nghiệp
Thông số xích DID 100
Xích DID 100
Xích DID 100
Xích công nghiệp
Xích OCM 100
Thông số xích OCM 100
Xích OCM 100
bottom of page