COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

RS25 / P6.35mm
Xích 25
Eo xích 25-1OL
Xích inox 25
Xích inox 25SS
Khóa xích 25
Khóa xích 25-1CL
Nhông xích 25