COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 240 / P 76.2 mm
Xích 240
Xích 240
 
Thông số xích 50 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Khóa xích 240-1
Eo xích 240-1
Khóa xích 240-1CL
Eo xích 240-1OL
 
Thông số xích 240 TSUBAKI
Xích 240 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 240
 
Xích DID 240
Xem_thêm.gif
 
Thông số xích OCM 240
Xích OCM 240