top of page
COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

 Xích 50 / P 15.875 mm
Xích 50
Xích 50
Top
Khóa xích 50
Khóa xích 50-1CL
Eo xích 50
Eo xích 50-1OL
Xích 50 Tsubaki
Thông số xích 50 TSUBAKI
Xích Tsubaki 50
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 50
Xích DID 50
Xích DID 50
Xem_thêm.gif
Xích OCM 50
Thông số xích OCM 50
50 OCM.jpg
bottom of page