COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 120 / P 38.1 mm
Xích 120
Xích 120
 
Thông số xích 50 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Khóa xích 120-1
Eo xích 120-1
Khóa xích 120-1CL
Eo xích 120-1OL
 
Thông số xích 120 TSUBAKI
Xích 120 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 120
 
Xích DID 120
Xem_thêm.gif
 
Thông số xích OCM 120
Xích OCM 120