COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 180 / P 57.15 mm
Xích 180
Xích 180
 
Thông số xích 50 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Khóa xích 180-1
Eo xích 180-1
Khóa xích 180-1CL
Eo xích 180-1OL
 
Thông số xích 180 TSUBAKI
Xích 180 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 180
 
Xích DID 180
Xem_thêm.gif
 
Thông số xích OCM 180
Xích OCM 180