COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

RS40 / P12.7mm
Xích 40
Khóa xích 40-1CL
Eo xích 40-1OL