COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

RS35 / P9.525mm
Xích 35
35-1CL_edited.jpg
Khóa xích 35-1CL
Eo xích 35-1OL