top of page
COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 60 / P 19.05 mm
Xích 60-1
Xích 60
Top
Khóa xích 60
Eo xích 60
Khóa xích 60-1CL
Eo xích 60-1OL
Xích 60 Tsubaki
Thông số xích 60 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Xích 60 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 60
Xích DID 60
Xích DID 60
Xem_thêm.gif
Xích OCM 60
Thông số xích OCM 60
Xích OCM 60
bottom of page