top of page
COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 200 / P 63.5 mm
Xích 200
Xích 200
Top
Khóa xích 200-1
Eo xích 200-1
Khóa xích 200-1CL
Eo xích 200-1OL
Xích 200 Tsubaki
Thông số xích 200 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Xích 200 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 200
Xích DID 200
Xích DID 200
Xem_thêm.gif
Xích OCM 200
Thông số xích OCM 200
Xích OCM 200
bottom of page