COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 200 / P 63.5 mm
Xích 200
Xích 200
 
Thông số xích 50 TSUBAKI
Thông số xích 50 TSUBAKI
Khóa xích 200-1
Eo xích 200-1
Khóa xích 200-1CL
Eo xích 200-1OL
 
Thông số xích 200 TSUBAKI
Xích 200 Tsubaki
Xem_thêm.gif
Thông số xích DID 200
 
Xích DID 200
Xem_thêm.gif
 
Thông số xích OCM 200
Xích OCM 200