top of page

Xích băng tải

Xích bước đôi tiêu chuẩn
Xích có tấm phẳng
Xích có tai gá đính kèm
Xích chốt rỗng
Xích có tai gá đính kèm
Xích uống cong 
  Xích có con lăn bên ngoài
Xích có con lăn tải bên trong
bottom of page