top of page

VÀNH RĂNG TRONG - BÁNH RĂNG HÀNH TINH

Các vành răng trong thường được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến hệ thống bánh răng hành tinh và khớp nối răng. Có ba loại cơ cấu hệ thống bánh răng hành tinh : vành răng, bánh răng mặt trời và các bánh răng hành tinh. 

Vành răng
Vành răng
Vành răng
bottom of page