COKHIBK.jpg

XÍCH CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN ANSI

XÍCH 60 / P19.05mm
Xích 60-1
Khóa xích 60-1CL
Eo xích 60-1OL