gia công puly

Puly răng XL

Puly răng
Bước răng XL: 5.08mm
Puly răng
pulley B ki hieu XL.jpg
Thông số puly XL