4.jpg
Nhông xích

Nhông xích loại B (cùi 1 bên)

 
Nhông xích 25B

·Xích                            :25-1R

·Bước xích:                 : (P) 6.35mm

·Bề rộng con lăn       : (W)3.18mm

·Đường kính con lăn: (Dr)3.30mm

Thông số nhông xích 25B
Nhông xích 35B
 

·Xích                         : 35-1R

·Bước xích:               : (P) 9.525mm

·Bề rộng con lăn       : (W)4.78mm

·Đường kính con lăn: (Dr)5.08mm

Thông số nhông xích 35B
Thông số nhông xích 35B
Nhông xích 40B
 

·Xích                         : 40-1R

·Bước xích:               : (P)12.7

·Bề rộng con lăn       : (W)7.95mm

·Đường kính con lăn: (Dr)7.92mm

Thông số nhông xích 40B
Thông số nhông xích 40B
Nhông xích 50B
 

·Xích                         : 50-1R

·Bước xích:               : (P)15.875mm

·Bề rộng con lăn       : (W)9.53mm

·Đường kính con lăn: (Dr)10.16mm

Thông số nhông xích 50B
Thông số nhông xích 50B
Thông số nhông xích 50B
Nhông xích 60B
 

·Xích                         : 60-1R

·Bước xích:               : (P) 19.05mm

·Bề rộng con lăn       : (W) 12.7mm

·Đường kính con lăn: (Dr) 11.91mm

Thông số nhông xích 60B
60B 1.jpg
60B.JPG