4.jpg

Nhông xích loại A (không cùi)

Nhông xích
Nhông xích 40A

- Xích:                      40-1R

- Bước xích:            (P) 12.7mm

- Bề rộng con lăn: (W) 7.95mm

Nhông xích 40A
Nhông xích 50A
Nhông xích 50A

- Xích                           : 50-1R

- Bước xích                  : (P) 15.875mm

- Bề rộng con lăn       : (W) 9.53mm

- Đường kính con lăn: (Dr)10.16mm