4.jpg

Nhông xích nhiều dãy

Nhông xích 40  nhiều dãy 
Nhông xích 50 nhiều dãy