4.jpg

Nhông xích loại A (không cùi)

Nhông xích 08B
Nhông xích 08B
Nhông xích 08B
Nhông xích 10B